Regulamin

Regulamin wypożyczalni kajaków „Przystań Nad Wieprzem”

 

1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy kajakowe organizowane są we własnym zakresie przez osoby wypożyczające sprzęt.

 

2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Nie będą obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

 

3.Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, którego kopia znajduje się również w miejscu wypożyczenia.

 

4. Wypożyczający przed wypożyczeniem, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem ilościowym jak i jakościowym oraz przekazania ewentualnych uwag o uszkodzeniach wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne oraz wiosła których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 

5. Sprzęt który jest zwracany do wypożyczalni należy przygotować tak aby był w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

 

6. Istnieje możliwość zarezerwowania sprzętu na warunkach ustalonych wcześniej z Wypożyczalnią.

 

7. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody przez nie wyrządzone. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników podczas spływu, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

 

9. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

 

10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

 

11. Osoby które nie dostosują się do regulaminu wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

 

12. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych, oraz do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

13. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.

 

14. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

 

15. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma SEMAX, mieszcząca się pod adresem Kaczórki 118, 22-440 Krasnobród NIP: 9222974517, REGON: 060502137, wpis do CEIDG z dn. 07.07.2016.

 

16. Klient po zakupieniu Usługi (spływ kajakowy) ma prawo do rezygnacji w terminie 14-dni przed planowanym spływem. Po tym terminie istnieje możliwość jedynie przesunięcia rezerwacji na kolejny wolny i dogodny dla Klienta termin spływu.

 

17. Wszelkie zapytania dotyczące rezygnacji należy składać pisemnie na adres mailowy:biuro@przystan-kajakowa.pl. Sprawy będą rozpatrywane w ciągu dwóch dni roboczych. Po pozytywnym dla Klienta rozpatrzeniu sprawy, zwrot kosztów odbędzie się na wskazane przez Klienta konto bankowe. W terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym spływem istnieje możliwość jedynie przesunięcia rezerwacji na kolejny wolny i dogodny dla Klienta termin spływu, bez zwrotu kosztów rezerwacji.

 

18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Sklepu Internetowego.

 

19. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 

20. Administrator Sklepu Internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

0