Regulamin

Regulamin wypożyczalni kajaków „Przystań Nad Wieprzem”

 

1. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy kajakowe organizowane są we własnym zakresie przez osoby wypożyczające sprzęt.

 

2. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Nie będą obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

 

3.Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, którego kopia znajduje się również w miejscu wypożyczenia.

 

4. Wypożyczający przed wypożyczeniem, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem ilościowym jak i jakościowym oraz przekazania ewentualnych uwag o uszkodzeniach wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne oraz wiosła których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

 

5. Sprzęt który jest zwracany do wypożyczalni należy przygotować tak aby był w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.

 

6. Istnieje możliwość zarezerwowania sprzętu na warunkach ustalonych wcześniej z Wypożyczalnią.

 

7. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody przez nie wyrządzone. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie uczestników podczas spływu, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.

 

9. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.

 

10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

 

11. Osoby które nie dostosują się do regulaminu wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

 

12. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych, oraz do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

13. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.

 

14. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

 

15. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma SEMAX, mieszcząca się pod adresem Kaczórki 118, 22-440 Krasnobród NIP: 9222974517, REGON: 060502137, wpis do CEIDG z dn. 07.07.2016.

 

16. Klient po zakupieniu Usługi (spływ kajakowy) ma prawo do rezygnacji w terminie 14-dni przed planowanym spływem. Po tym terminie istnieje możliwość jedynie przesunięcia rezerwacji na kolejny wolny i dogodny dla Klienta termin spływu.

 

17. Wszelkie zapytania dotyczące rezygnacji należy składać pisemnie na adres mailowy:biuro@przystan-kajakowa.pl. Sprawy będą rozpatrywane w ciągu dwóch dni roboczych. Po pozytywnym dla Klienta rozpatrzeniu sprawy, zwrot kosztów odbędzie się na wskazane przez Klienta konto bankowe. W terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym spływem istnieje możliwość jedynie przesunięcia rezerwacji na kolejny wolny i dogodny dla Klienta termin spływu, bez zwrotu kosztów rezerwacji.

 

18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Sklepu Internetowego.

 

19. Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 

20. Administrator Sklepu Internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu Internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Regulamin sklepu z rezerwacją kajaków online „Przystań Nad Wieprzem”

§ 1
POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych biletów wstępu na spływ kajakowy Przystań Nad Wieprzem, firma SEMAX, mieszcząca się pod adresem Kaczórki 118, 22-440 Krasnobród, za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem www.pzystan-kajakowa.pl

2. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

3. Z uwagi na brak możliwości zwrotu zakupionych biletów, prosimy o rozważne dokonywanie zakupów.

4. Sprzedaż biletów jest przeznaczona dla osób indywidualnych oraz grup.

§ 2
ZAKUP BILETÓW ON-NLINE

1. Warunkiem zakupów biletów poprzez system sprzedaży online jest:
– wybór trasy spływu
– wybór liczby kajaków
(*osób w przypadku nocnego spływu kajakowego)
– wprowadzenie w formularzy danych płatności: Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres e-mail
– wybór daty oraz godziny spływu
– potwierdzenie rezerwacji
– dokonanie opłaty za bilety
– otrzymanie indywidualnego numeru transakcji zakupu biletów on-line, który zostanie wysłany na wskazany adres e-mail

2. Przystań Nad Wieprzem nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

3. W przypadku, gdy Kupujący planuje spływ w dniu zakupu biletów on-line, należy wykonać telefon w celu zapytania o dostępność kajaków.

4. Zakupiony bilet jest ważny do dnia rezerwacji spływu.

5. Przystań Nad Wieprzem jest czynna w sezonie od 15 kwietnia do 15 października od godz. 9:00 do godz. 19:00.

6. W sprzedaży online są dostępne następujące bilety:
*Kajak 1 osobowy:
– Hutki – Bondyrz I „Chata Rybaka”
– Bondyrz I „Chata Rybaka” – Guciów
– Hutki – Guciów
*Kajak 2 osobowy
– Hutki – Bondyrz I „Chata Rybaka”
– Bondyrz I „Chata Rybaka” – Guciów
– Hutki – Guciów
*Kajak z dostawką (3 osobowy)
– Hutki – Bondyrz I „Chata Rybaka”
– Bondyrz I „Chata Rybaka” – Guciów
– Hutki – Guciów
*Nocny spływ kajakowy
(W KAŻDĄ ŚRODĘ WAKACJI)

7. Warunkiem realizacji internetowej sprzedaży biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Zapłata niepowierdzona przez bank Kupującego w ciągu 1 godziny powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

8. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu przelewy24.pl przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań.
Kontakt: przelewy24.pl/kontakt/reklamacja, telefon +48 616 42 93 44

9. Zapłaty dokonać można za pomocą przelewu elektronicznego lub karty płatniczej. Przed dokonaniem płatności należy sprawdzić na stronach rezerwacji on-nline, czy system obsługuje bank, z którego będzie dokonana transakcja zapłaty, bądź czy system akceptuje kartę płatniczą, której Kupujący zamierza użyć.

10. Przystań Nad Wieprzem w Hutkach, nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawdiłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayPro.

11. Ceny biletów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji. W związku z powyższym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

13. Każda transakcja zakupów biletow on-nline zostanie zakończona nadaniem indywidualnego kodu do ominięcia kolejki i wysłana drogą elektroniczną na poprawnie wskazany adres e-mail. OTRZYMANY KOD NALEŻY OKAZAĆ NA MIEJSCU PRZY TABLICZCE „FAST KAJAK” w celu ominięcia kolejki i udania się na spływ kajakowy.

14. Kupujący odpowiedzialny jest za prawidłowy wydruk biletu, kodu jak również ich ochronę na swojej skrzynce pocztowej i bezpieczne przechowywanie. Wysłanie biletu, kodu po raz kolejny nie będzie możliwe.

15. Na zakupiony on-line bilet wchodzi pierwszy okazujący się nim posługujący, w związku z tym należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu. Przekazanie biletu innej osobie, kopiowanie, zgubienie jak również udostępnienie trzecim uniemożliwi Kupującemu wejście na spływ kajakowy na ten sam bilet.

16. Przystań Nad Wieprzem nie ponosi odpowiedzialności oraz nie jest zobowiązany do zwrotu wartości biletu, gdy na skutek sytuacji opisanych w § 2 pkt 15 osoba nieuprawniona wykorzysta bilet.

17. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi, jedynie mogą ulec zamianie na inny termin.

§ 3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe kupujących będą przechowywane i przetwarzane przez Przystań Nad Wieprzem, firma SEMAX, mieszcząca się pod adresem Kaczórki 118, 22-440 Krasnobród.
2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych kupujących odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

§ 4
POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Niniejszy regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie przystan-kajakowa.pl.
1. Informacji uzupełniających dotyczących rezerwacji on-line udzielają Pracownicy Przystani Nad Wieprzem w godzinach pracy pod numerem tel: 732 737 022.

2. Reklamacje dotyczące płatności należy kierować do PayPro. Pozostałe reklamacje można składać w formie pisemnej na adres Przystani Nad Wieprzem, firma SEMAX, wskazany w §1, pkt 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: dane Kupującego zgodnie z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu biletu on-line, datę dokonania transakcji, numer transakcji, opis przedmiotu Reklamacji i kontakt. Reklamacje zostają rozpatrzone w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia.

3. Przystań Nad Wieprzem, firma SEMAX, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie przystan-kajakowa.pl.

0
    0
    Twoje Zamówienie
    Twój koszyk jest pusty